Vinhomes Grand Park | Phân khu Glory Heights | Mặt bằng, layout chi tiết

Xem thông tin dự án Glory Heights
Mặt bằng, layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Tư vấn giữ chỗ The Glory Heights

Các phân khu tại Vinhomes Grand Park

   


Các tòa tại phân khu The Glory Heights

     


Mặt bằng tòan khu

Về đầu trang

202306/25/23/094714--2023-04-17--glory-heights-tmb-3d-01.png


Mặt bằng tòa GH1

Về đầu trang

202306/25/23/141123-2.jpeg

202306/25/23/141124-3.jpeg

202306/25/23/141125-4.jpeg


Mặt bằng tòa GH2

Về đầu trang

202306/25/23/141609-2.jpeg

202306/25/23/141610-3.jpeg

202306/25/23/141612-4.jpeg

202306/25/23/141611-5.jpeg

202306/25/23/141612-6.jpeg


Mặt bằng tòa GH3

Về đầu trang

202306/25/23/142314-2.jpeg

202306/25/23/142315-3.jpeg

202306/25/23/142316-4.jpeg

202306/25/23/142317-5.jpeg

202306/25/23/142317-6.jpeg


Mặt bằng tòa GH5

Về đầu trang

202306/25/23/142520-2.jpeg

202306/25/23/142520-3.jpeg

202306/25/23/142521-4.jpeg


Mặt bằng tòa GH6

Về đầu trang

202306/25/23/142638-2.jpeg

202306/25/23/142638-3.jpeg

202306/25/23/142640-4.jpeg

202306/25/23/142641-5.jpeg

202306/25/23/094301-fb-img-1687408420634.jpg

202306/25/23/094301-fb-img-1687408427724.jpg

202306/25/23/094301-fb-img-1687408426068.jpg

202306/25/23/094301-fb-img-1687408423908.jpg

202306/25/23/094302-fb-img-1687408431616.jpg

202306/25/23/094302-fb-img-1687408433626.jpg

202304/16/17/224614-img-1681742279019-1681746350874.jpg

202304/16/17/224614-img-1681742279018-1681746350795.jpg

202304/16/17/224614-img-1681742279017-1681746350701.jpg

202304/16/17/224613-img-1681742279016-1681746350572.jpg

202304/16/17/224613-img-1681742279020-1681746350963.jpg