The Sholi Bình Tân | Mặt bằng tổng thể

202310/43/24/111637-the-sholi-3-tuy-n-ph--x-o.jpg

202310/43/24/111645-layout-mb-tong-the---nh-v--m-u-nh-.-2d--1-.jpg