Vinhomes Central Park | Phân khu Landmark | Mặt bằng tầng và layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

Mặt bằng tầng các tòa tại phân khu Park

         

Layout căn hộ chi tiết tại tại phân khu Park

       


202301/01/08/192632-tong-the-mat-bang-can-ho-vinhomes-central-park-1646119362.jpg

Mặt bằng tầng điển hình tại Landmark 1 (L1)

202301/02/10/092851-mat-bang-layout-landmark-1-1536x1024.jpg


Mặt bằng tầng đ iển hình tại Landmark 2 (L2)

202301/02/10/093440-mat-bang-layout-landmark-2-1536x1127.jpg


Mặt bằng tầng điển hình tại Landmark 3 (L3)

202301/02/10/094656-mat-bang-layout-landmark-3-1536x1127.jpg


Mặt bằng tầng điển hình tại Landmark 4 (L4)

202301/02/10/095620-mat-bang-layout-landmark-4-dien-hinh-1536x1024.jpg


Mặt bằng tầng điển hình tại Landmark 5 (L5)

202301/02/10/100408-mat-bang-layout-landmark-4-dien-hinh-1536x1024--1-.jpg


Mặt bằng tầng điển hình tại Landmark 6 (L6)

202301/02/10/101520-mat-bang-layout-landmark-6-dien-hinh-1536x1024.jpg

202301/02/10/101516-mat-bang-layout-landmark-6-tang-23-1536x1024.jpg


Mặt bằng tầng điển hình tại Landmark Plus (L Plus)

202301/02/10/102124-mat-bang-layout-landmark-plus-lp-1536x1024.jpg


Layout căn hộ tòa Landmark 1

202301/02/10/092851-mat-bang-layout-landmark-1-l1-01-1536x900.jpg

202301/02/10/092851-mat-bang-layout-landmark-1-l1-02-1536x900.jpg

202301/02/10/092850-mat-bang-layout-landmark-1-l1-03-1536x900.jpg

202301/02/10/092850-mat-bang-layout-landmark-1-l1-04-1536x900.jpg

202301/02/10/092850-mat-bang-layout-landmark-1-l1-05-1536x900.jpg

202301/02/10/092850-mat-bang-layout-landmark-1-l1-06-1536x900.jpg

202301/02/10/092850-mat-bang-layout-landmark-1-l1-07-1536x900.jpg

202301/02/10/092849-mat-bang-layout-landmark-1-l1-08-1536x900.jpg

202301/02/10/092849-mat-bang-layout-landmark-1-l1-09-1536x900.jpg

202301/02/10/092849-mat-bang-layout-landmark-1-l1-10-1536x900.jpg

202301/02/10/092848-mat-bang-layout-landmark-1-l1-11-1536x900.jpg


Layout căn hộ tòa Landmark 2

202301/02/10/093439-mat-bang-layout-landmark-2-l2-01-1536x1025.jpg

202301/02/10/093439-mat-bang-layout-landmark-2-l2-02-1536x1025.jpg

202301/02/10/093439-mat-bang-layout-landmark-2-l2-03-1536x1025.jpg

202301/02/10/093439-mat-bang-layout-landmark-2-l2-04-1536x1025.jpg

202301/02/10/093438-mat-bang-layout-landmark-2-l2-05-1536x1025.jpg

202301/02/10/093438-mat-bang-layout-landmark-2-l2-06-1536x1025.jpg

202301/02/10/093438-mat-bang-layout-landmark-2-l2-07-1536x1025.jpg

202301/02/10/093438-mat-bang-layout-landmark-2-l2-08-1536x1025.jpg

202301/02/10/093437-mat-bang-layout-landmark-2-l2-09-1536x1025.jpg

202301/02/10/093437-mat-bang-layout-landmark-2-l2-10-1536x1025.jpg

202301/02/10/093437-mat-bang-layout-landmark-2-l2-11-1536x1025.jpg

202301/02/10/093437-mat-bang-layout-landmark-2-l2-12-1536x1025.jpg

202301/02/10/093436-mat-bang-layout-landmark-2-l2-12a-1536x1025.jpg


Layout căn hộ tòa Landmark 3

202301/02/10/094656-mat-bang-layout-landmark-3-l3-01-1536x1025.jpg

202301/02/10/094656-mat-bang-layout-landmark-3-l3-02-1536x1025.jpg

202301/02/10/094656-mat-bang-layout-landmark-3-l3-03-1536x1025.jpg

202301/02/10/094655-mat-bang-layout-landmark-3-l3-04-1536x1025.jpg

202301/02/10/094655-mat-bang-layout-landmark-3-l3-05-1536x1025.jpg202301/02/10/094655-mat-bang-layout-landmark-3-l3-06-1536x1025.jpg

202301/02/10/094655-mat-bang-layout-landmark-3-l3-07-1536x1025.jpg

202301/02/10/094654-mat-bang-layout-landmark-3-l3-08-1536x1025.jpg

202301/02/10/094654-mat-bang-layout-landmark-3-l3-09-1536x1025.jpg

202301/02/10/094654-mat-bang-layout-landmark-3-l3-10-1536x1025.jpg

202301/02/10/094654-mat-bang-layout-landmark-3-l3-11-1536x1025.jpg

202301/02/10/094653-mat-bang-layout-landmark-3-l3-12-1536x1025.jpg

202301/02/10/094653-mat-bang-layout-landmark-3-l3-12a-1536x1025.jpg


Layout căn hộ tòa Landmark 4

202301/02/10/095619-mat-bang-layout-landmark-4-l4-01-1536x1025.jpg

202301/02/10/095619-mat-bang-layout-landmark-4-l4-02-1536x1025.jpg

202301/02/10/095619-mat-bang-layout-landmark-4-l4-03-1536x1025.jpg

202301/02/10/095618-mat-bang-layout-landmark-4-l4-04-1536x1025.jpg

202301/02/10/095618-mat-bang-layout-landmark-4-l4-05-1536x1025.jpg

202301/02/10/095617-mat-bang-layout-landmark-4-l4-06-1536x1025.jpg

202301/02/10/095617-mat-bang-layout-landmark-4-l4-07-1536x1025.jpg

202301/02/10/095617-mat-bang-layout-landmark-4-l4-08-1536x1025.jpg

202301/02/10/095616-mat-bang-layout-landmark-4-l4-09-1536x1025.jpg

202301/02/10/095616-mat-bang-layout-landmark-4-l4-10-1536x1025.jpg

202301/02/10/095616-mat-bang-layout-landmark-4-l4-11-1536x1025.jpg

202301/02/10/095616-mat-bang-layout-landmark-4-l4-12-1536x1025.jpg

202301/02/10/095616-mat-bang-layout-landmark-4-l4-12a-1536x1025.jpg

202301/02/10/095615-mat-bang-layout-landmark-4-l4-12b-1536x1025.jpg


Layout căn hộ tòa Landmark 5

202301/02/10/100408-mat-bang-layout-landmark-5-l5-01-1536x1025.jpg

202301/02/10/100408-mat-bang-layout-landmark-5-l5-02-1536x1025.jpg

202301/02/10/100407-mat-bang-layout-landmark-5-l5-03-1536x1025.jpg

202301/02/10/100407-mat-bang-layout-landmark-5-l5-04-1536x1025.jpg

202301/02/10/100407-mat-bang-layout-landmark-5-l5-05-1536x1025.jpg

202301/02/10/100407-mat-bang-layout-landmark-5-l5-06-1536x1025.jpg

202301/02/10/100406-mat-bang-layout-landmark-5-l5-07-1536x1025.jpg

202301/02/10/100406-mat-bang-layout-landmark-5-l5-08-1536x1025.jpg

202301/02/10/100406-mat-bang-layout-landmark-5-l5-09-1536x1025.jpg

202301/02/10/100406-mat-bang-layout-landmark-5-l5-10-1536x1025.jpg

202301/02/10/100406-mat-bang-layout-landmark-5-l5-11-1536x1025.jpg202301/02/10/100405-mat-bang-layout-landmark-5-l5-12-1536x1025.jpg202301/02/10/100405-mat-bang-layout-landmark-5-l5-12a-1536x1025.jpg202301/02/10/100405-mat-bang-layout-landmark-5-l5-12b-1536x1025.jpg


Layout căn hộ tòa Landmark 6

202301/02/10/101519-mat-bang-layout-landmark-6-l6-01-1536x1025.jpg

202301/02/10/101519-mat-bang-layout-landmark-6-l6-02-1536x1025.jpg

202301/02/10/101519-mat-bang-layout-landmark-6-l6-03-1536x1025.jpg

202301/02/10/101519-mat-bang-layout-landmark-6-l6-04-1536x1025.jpg

202301/02/10/101518-mat-bang-layout-landmark-6-l6-05-1536x1025.jpg

202301/02/10/101518-mat-bang-layout-landmark-6-l6-06-1536x1025.jpg

202301/02/10/101518-mat-bang-layout-landmark-6-l6-07-1536x1025.jpg

202301/02/10/101518-mat-bang-layout-landmark-6-l6-08-1536x1025.jpg

202301/02/10/101517-mat-bang-layout-landmark-6-l6-09-1536x1025.jpg202301/02/10/101517-mat-bang-layout-landmark-6-l6-10-1536x1025.jpg

202301/02/10/101517-mat-bang-layout-landmark-6-l6-11-1536x1025.jpg

202301/02/10/101517-mat-bang-layout-landmark-6-l6-12-1536x1025.jpg

202301/02/10/101516-mat-bang-layout-landmark-6-l6-12a-1536x1025.jpg

202301/02/10/101516-mat-bang-layout-landmark-6-l6-06-tang-23-1536x1025.jpg


Layout căn hộ tòa Landmark Plus

202301/02/10/102123-layout-landmark-plus-lp-01-1536x1025.jpg

202301/02/10/102123-layout-landmark-plus-lp-02-1536x1025.jpg

202301/02/10/102123-layout-landmark-plus-lp-03-1536x1025.jpg

202301/02/10/102123-layout-landmark-plus-lp-04-1536x1025.jpg

202301/02/10/102122-layout-landmark-plus-lp-05-1536x1025.jpg

202301/02/10/102122-layout-landmark-plus-lp-06-1536x1025.jpg

202301/02/10/102122-layout-landmark-plus-lp-07-1536x1025.jpg

202301/02/10/102122-layout-landmark-plus-lp-08-1536x1025.jpg

202301/02/10/102122-layout-landmark-plus-lp-09-1536x1025.jpg

202301/02/10/102121-layout-landmark-plus-lp-10-1536x1025.jpg

202301/02/10/102121-layout-landmark-plus-lp-11-1536x1025.jpg

202301/02/10/102121-layout-landmark-plus-lp-12-1536x1025.jpg

202301/02/10/102121-layout-landmark-plus-lp-12a-1536x1025.jpg

202301/02/10/102120-layout-landmark-plus-lp-12b-1536x1025.jpg

202301/02/10/102120-layout-landmark-plus-lp-15-1536x1025.jpg

202301/02/10/102120-layout-landmark-plus-lp-16-1536x1025.jpg

202301/02/10/102120-layout-landmark-plus-lp-17-1536x1025.jpg

202301/02/10/102119-layout-landmark-plus-lp-18-1536x1025.jpg

202301/02/10/102119-layout-landmark-plus-lp-19-1536x1025.jpg

202301/02/10/102119-layout-landmark-plus-lp-20-1536x1025.jpg