Vinhomes Central Park | Phân khu Central | Mặt bằng tầng và layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

Mặt bằng tầng các tòa tại phân khu Central

         

Layout căn hộ chi tiết tại tại phân khu Central

       

202301/01/08/192632-tong-the-mat-bang-can-ho-vinhomes-central-park-1646119362.jpg


Mặt bằng các tầng tòa Central 1 (C1)

202301/01/08/192503-mat-bang-layout-central-c1-tang-tret.jpg

202301/01/08/192503-mat-bang-layout-central-c1-tang-1-1536x1086.jpg

202301/01/08/192503-mat-bang-layout-central-c1-tang-2-25.jpg

202301/01/08/192502-mat-bang-layout-central-c1-tang-23-1536x1086.jpg

202301/01/08/192502-mat-bang-layout-central-c1-tang-26-33-1536x1086.jpg

202301/01/08/192502-mat-bang-layout-central-c1-tang-34-35-1536x1086.jpg


Mặt bằng các tầng tòa Central 2 (C2)

202301/01/08/202808-mat-bang-layout-central-c2-tang-tret-1536x1116.jpg

202301/01/08/202808-mat-bang-layout-central-c2-tang-1-1536x1116.jpg

202301/01/08/202807-mat-bang-layout-central-c2-tang-2-31-1536x1116.jpg

202301/01/08/202807-mat-bang-layout-central-c2-tang-23-1536x1116.jpg

202301/01/08/202807-mat-bang-layout-central-c2-tang-32-39-1536x1116.jpg

202301/01/08/202806-mat-bang-layout-central-c2-tang-40-44-1536x1116.jpg


Mặt bằng các tầng tòa Central 3 (C3)

202301/01/08/211933-mat-bang-layout-central-c3-tang-2-34-1536x1094.jpg

202301/01/08/211933-mat-bang-layout-central-c3-tang-23-1536x962.jpg

202301/01/08/211933-mat-bang-layout-central-c3-tang-35-42-1536x1094.jpg

202301/01/08/211932-mat-bang-layout-central-c3-tang-43-45-1536x1094.jpg


Layout căn hộ tòa Central 1

202301/01/08/192502-layout-central-c1-01-tang-02-35-1536x1086.jpg

202301/01/08/192501-layout-central-c1-02-tang-02-35-1536x1086.jpg

202301/01/08/192501-layout-central-c1-03-tang-02-35-1536x1086.jpg

202301/01/08/192501-layout-central-c1-04-tang-02-25-1536x1086.jpg

202301/01/08/192501-layout-central-c1-04-tang-23-1536x1086.jpg

202301/01/08/192500-layout-central-c1-04-tang-26-33-1536x1086.jpg

202301/01/08/192500-layout-central-c1-04-tang-34-35-1536x1086.jpg

202301/01/08/192500-layout-central-c1-05-tang-02-25-1536x1086.jpg

202301/01/08/192500-layout-central-c1-05-tang-23-1536x1086.jpg

202301/01/08/192500-layout-central-c1-05-tang-26-33-1536x1086.jpg

202301/01/08/192459-layout-central-c1-05-tang-34-35-1536x1086.jpg

202301/01/08/192459-layout-central-c1-06-tang-02-35-1536x1086.jpg

202301/01/08/192459-layout-central-c1-07-tang-02-25-1536x1086.jpg

202301/01/08/192459-layout-central-c1-07-tang-23-1536x1086.jpg

202301/01/08/192459-layout-central-c1-07-tang-26-33-1536x1086.jpg

202301/01/08/192458-layout-central-c1-07-tang-34-35-1536x1086.jpg

202301/01/08/192458-layout-central-c1-08-tang-02-25-1536x1086.jpg

202301/01/08/192458-layout-central-c1-08-tang-23-1536x1086.jpg

202301/01/08/192458-layout-central-c1-08-tang-26-33-1536x1086.jpg

202301/01/08/192457-layout-central-c1-08-tang-34-35-1536x1086.jpg

202301/01/08/192457-layout-central-c1-09-tang-02-35-1536x1086.jpg

202301/01/08/192457-layout-central-c1-10-tang-02-35-1536x1086.jpg


Layout căn hộ tòa Central 2 (C2)

202301/01/08/202806-mat-bang-layout-central-c2-01-tang-2-31-1536x1116.jpg

202301/01/08/202806-mat-bang-layout-central-c2-01-tang-32-39-1536x1116.jpg

202301/01/08/202806-mat-bang-layout-central-c2-01-tang-40-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202805-mat-bang-layout-central-c2-02-tang-2-31-1536x1116.jpg

202301/01/08/202805-mat-bang-layout-central-c2-02-tang-32-39-1536x1116.jpg

202301/01/08/202805-mat-bang-layout-central-c2-02-tang-40-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202805-mat-bang-layout-central-c2-03-tang-2-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202804-mat-bang-layout-central-c2-04-tang-2-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202804-mat-bang-layout-central-c2-05-tang-2-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202804-mat-bang-layout-central-c2-06-tang-2-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202804-mat-bang-layout-central-c2-07-tang-2-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202803-mat-bang-layout-central-c2-08-tang-2-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202803-mat-bang-layout-central-c2-09-tang-2-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202803-mat-bang-layout-central-c2-10-tang-2-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202803-mat-bang-layout-central-c2-11-tang-2-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202803-mat-bang-layout-central-c2-12-tang-2-31-1536x1116.jpg

202301/01/08/202802-mat-bang-layout-central-c2-12-tang-32-39-1536x1116.jpg

202301/01/08/202802-mat-bang-layout-central-c2-12-tang-40-44-1536x1116.jpg

202301/01/08/202802-mat-bang-layout-central-c2-1a-tang-2-31-1536x1116.jpg

202301/01/08/202801-mat-bang-layout-central-c2-1a-tang-40-44-1536x1116.jpg


Layout căn hộ tòa Central 3

202301/01/08/211932-mat-bang-layout-central-c3-01-tang-2-45-1536x1094.jpg

202301/01/08/211932-mat-bang-layout-central-c3-02-tang-35-42-1536x1094.jpg

202301/01/08/211932-mat-bang-layout-central-c3-02-tang-2-34-1536x1094.jpg

202301/01/08/211931-mat-bang-layout-central-c3-03-tang-2-34-1536x1094.jpg

202301/01/08/211931-mat-bang-layout-central-c3-03-tang-2-34-1536x1094.jpg

202301/01/08/211931-mat-bang-layout-central-c3-03-tang-35-42-1536x1094.jpg

202301/01/08/211930-mat-bang-layout-central-c3-04-tang-2-45-1536x1094.jpg

202301/01/08/211931-mat-bang-layout-central-c3-03-tang-43-45-1536x1094.jpg

202301/01/08/211930-mat-bang-layout-central-c3-05-tang-2-45-1536x1094.jpg

202301/01/08/211930-mat-bang-layout-central-c3-06-tang-2-45-1536x1094.jpg

202301/01/08/211929-mat-bang-layout-central-c3-07-tang-2-45-1536x1094.jpg

202301/01/08/211929-mat-bang-layout-central-c3-08-tang-2-45-1536x1094.jpg

202301/01/08/211929-mat-bang-layout-central-c3-09-tang-2-45-1536x1094.jpg

202301/01/08/211929-mat-bang-layout-central-c3-09-tang-23-1536x1094.jpg

202301/01/08/211928-mat-bang-layout-central-c3-10-tang-2-34-1536x1094.jpg

202301/01/08/211928-mat-bang-layout-central-c3-10-tang-35-42-1536x1094.jpg

202301/01/08/211927-mat-bang-layout-central-c3-11-tang-2-34-1536x1094.jpg

202301/01/08/211928-mat-bang-layout-central-c3-10-tang-43-45-1536x1094.jpg

202301/01/08/211927-mat-bang-layout-central-c3-11-tang-35-42-1536x1094.jpg

202301/01/08/211927-mat-bang-layout-central-c3-11-tang-43-45-1536x1094.jpg

202301/01/08/211927-mat-bang-layout-central-c3-12-tang-2-45-1536x1094.jpg