Thảo Điền Green | Mặt bằng tầng và layout căn hộ chi tiết

202303/09/03/075841-tdg-mbtt-ti-n--ch.jpg

202303/09/03/075833-tdg-typical-floor-plan.jpg

202303/09/03/075831-img-1842.jpg

202303/09/03/075832-img-1843.jpg