Masteri Thảo Điền | Mặt bằng và layout căn hộ chi tiết

Bấm chọn từng tòa để xem mặt bằng. File độ phân giải cao nên cần thời gian để tải bạn nhé

Xem thêm:

Mặt bằng tầng các tòa tại Masteri Thảo Điển

         

Layout căn hộ chi tiết tại Masteri Thảo Điển

       


Mặt bằng tầng điển hình tòa T1

Về đầu trang

202301/01/06/074038-mat-bang-masteri-t1b.jpg


Mặt bằng tầng điển hình tòa T2

Về đầu trang

202301/01/06/080006-mat-bang-masteri-t2b.jpg


Mặt bằng tầng điển hình tòa T3

Về đầu trang

202301/01/06/080726-mat-bang-masteri-t3b.jpg


Mặt bằng tầng điển hình tòa T4

Về đầu trang

202301/01/06/082128-mat-bang-masteri-t4b.jpg


Mặt bằng tầng điển hình tòa T5

Về đầu trang

202301/01/06/085112-mat-bang-masteri-t5b.jpg


Layout căn hộ điển hình tòa T1

Về đầu trang

202301/01/06/074038-mat-bang-masteri-t1-01.jpg

202301/01/06/074038-mat-bang-masteri-t1-02.jpg

202301/01/06/074038-mat-bang-masteri-t1-03.jpg

202301/01/06/074038-mat-bang-masteri-t1-04.jpg

202301/01/06/074038-mat-bang-masteri-t1-05a.jpg

202301/01/06/074038-mat-bang-masteri-t1-05b.jpg

202301/01/06/074038-mat-bang-masteri-t1-06a.jpg

202301/01/06/074037-mat-bang-masteri-t1-06b.jpg

202301/01/06/074037-mat-bang-masteri-t1-07.jpg

202301/01/06/074037-mat-bang-masteri-t1-08a.jpg

202301/01/06/074037-mat-bang-masteri-t1-08b.jpg

202301/01/06/074037-mat-bang-masteri-t1-09a.jpg

202301/01/06/074037-mat-bang-masteri-t1-09b.jpg

202301/01/06/074037-mat-bang-masteri-t1-10a.jpg

202301/01/06/074036-mat-bang-masteri-t1-10b.jpg

202301/01/06/074036-mat-bang-masteri-t1-11.jpg


Layout căn hộ điển hình tòa T2

Về đầu trang

202301/01/06/080006-mat-bang-masteri-t2-01.jpg

202301/01/06/080006-mat-bang-masteri-t2-02.jpg

202301/01/06/080006-mat-bang-masteri-t2-03.jpg

202301/01/06/080006-mat-bang-masteri-t2-04.jpg

202301/01/06/080006-mat-bang-masteri-t2-05.jpg

202301/01/06/080005-mat-bang-masteri-t2-06.jpg

202301/01/06/080005-mat-bang-masteri-t2-07.jpg

202301/01/06/080005-mat-bang-masteri-t2-08.jpg

202301/01/06/080005-mat-bang-masteri-t2-09.jpg

202301/01/06/080005-mat-bang-masteri-t2-10.jpg


Layout căn hộ điển hình tòa T3

Về đầu trang

202301/01/06/080726-mat-bang-masteri-t3-01.jpg

202301/01/06/080726-mat-bang-masteri-t3-02.jpg

202301/01/06/080726-mat-bang-masteri-t3-03.jpg

202301/01/06/080725-mat-bang-masteri-t3-04.jpg

202301/01/06/080725-mat-bang-masteri-t3-05.jpg

202301/01/06/080725-mat-bang-masteri-t3-06.jpg

202301/01/06/080725-mat-bang-masteri-t3-07.jpg

202301/01/06/080725-mat-bang-masteri-t3-08.jpg

202301/01/06/080725-mat-bang-masteri-t3-09.jpg

202301/01/06/080725-mat-bang-masteri-t3-10.jpg


Layout căn hộ điển hình tòa T4

Về đầu trang

202301/01/06/082127-mat-bang-masteri-t4-01.jpg

202301/01/06/082127-mat-bang-masteri-t4-02.jpg

202301/01/06/082127-mat-bang-masteri-t4-03.jpg

202301/01/06/082127-mat-bang-masteri-t4-04.jpg

202301/01/06/082127-mat-bang-masteri-t4-05.jpg

202301/01/06/082127-mat-bang-masteri-t4-06.jpg

202301/01/06/082127-mat-bang-masteri-t4-07.jpg

202301/01/06/082126-mat-bang-masteri-t4-08.jpg

202301/01/06/082126-mat-bang-masteri-t4-09.jpg

202301/01/06/082126-mat-bang-masteri-t4-10.jpg


Layout căn hộ điển hình tòa T5

Về đầu trang

202301/01/06/085111-mat-bang-t5-masteri-a-1.jpg

202301/01/06/085111-mat-bang-t5-masteri-a-2.jpg

202301/01/06/085110-mat-bang-t5-masteri-a-3.jpg

202301/01/06/085110-mat-bang-t5-masteri-a-4.jpg

202301/01/06/085110-mat-bang-t5-masteri-a-5.jpg

202301/01/06/085110-mat-bang-t5-masteri-a-6.jpg

202301/01/06/085110-mat-bang-t5-masteri-a-7.jpg

202301/01/06/085110-mat-bang-t5-masteri-a-8.jpg

202301/01/06/085110-mat-bang-t5-masteri-a-9.jpg

202301/01/06/085109-mat-bang-t5-masteri-a-10.jpg

202301/01/06/085109-mat-bang-t5-masteri-a-11.jpg

202301/01/06/085109-mat-bang-t5-masteri-a-12.jpg

202301/01/06/085109-mat-bang-t5-masteri-b-1.jpg

202301/01/06/085109-mat-bang-t5-masteri-b-2.jpg

202301/01/06/085109-mat-bang-t5-masteri-b-3.jpg

202301/01/06/085108-mat-bang-t5-masteri-b-4.jpg

202301/01/06/085108-mat-bang-t5-masteri-b-5.jpg

202301/01/06/085108-mat-bang-t5-masteri-b-6.jpg

202301/01/06/085108-mat-bang-t5-masteri-b-7.jpg

202301/01/06/085108-mat-bang-t5-masteri-b-8.jpg

202301/01/06/085108-mat-bang-t5-masteri-b-9.jpg

202301/01/06/085107-mat-bang-t5-masteri-b-11.jpg

202301/01/06/085107-mat-bang-t5-masteri-b-12.jpg