Centana Thủ Thiêm | Mặt bằng tầng và layout căn hộ chi tiết

202301/01/03/110833-08-04-phan-4-1.jpg

202301/01/03/110837-can-ho-a.jpg

202301/01/03/110839-can-ho-b.jpg

202301/01/03/110840-can-ho-b1.jpg

202301/01/03/110842-can-ho-c.jpg

202301/01/03/110844-can-ho-s1.jpg

202301/01/03/110845-can-ho-s2.jpg

202301/01/03/110847-can-ho-s3.jpg

202301/01/03/110848-can-ho-s4.jpg